آمار کلی

کد ملی: 290019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساینا افرای گیتی عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/05 تا کنون
لیدوما پاسارگاد نیکو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/12 تا کنون