آمار کلی

کد ملی: 209222XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارزان فروشان نور عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/29 تا کنون