آمار کلی

کد ملی: 420816XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل بازرگانی استان کرمانشاه مدیرعامل فعال 1397/04/27 تا کنون
مصرف اداره بازرگانی کرمانشاه بازرس اصلی خارج شده 1393/11/13 تا 1396/08/30