آمار کلی

کد ملی: 299244XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مکران بار مدیرعامل خارج شده 1397/05/15 تا 1397/07/14
بصیر بامداد فیروز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/03/02 تا 1397/04/09
پرتو تدارک تابان بازرس اصلی خارج شده 1395/08/16 تا 1397/10/22