آمار کلی

کد ملی: 094307XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور بهینه کاوان ستاوند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/09 تا کنون
بهینه کاویان ستاوند نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/21 تا کنون