آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ذوب وریخته گری فولاد سفید دشت بازرس اصلی فعال 1396/10/09 تا کنون