آمار کلی

کد ملی: 077865XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دنیای اقتصاد راهگشای آریا بین الملل عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/30 تا کنون