آمار کلی

کد ملی: 468006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی دورک عمران مدیرعامل فعال 1397/10/11 تا کنون