آمار کلی

کد ملی: 006656XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هور صنعت امرتات رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/03/17 تا کنون
نور خودرو بهاران عضو هیئت مدیره فعال 1389/12/22 تا کنون