آمار کلی

کد ملی: 465043XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات ساختمانی بروجن گستر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/06/12 تا کنون
سایبان خورشید بام رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/05 تا کنون