آمار کلی

کد ملی: 158211XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران پژوهش آذربایجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/08 تا کنون