آمار کلی

کد ملی: 236021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کسری بتن یکتاز راه جنوب بازرس اصلی فعال 1398/01/06 تا کنون