آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کامیون وکمپرسی داران خود راننده شهرستان گلپایگان بازرس اصلی فعال 1387/06/10 تا کنون