آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگبری الماس جنوب بازرس علی البدل خارج شده 1396/12/20 تا 1398/05/16