آمار کلی

کد ملی: 332003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاتبان صادق صلح طلب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/15 تا کنون