آمار کلی

کد ملی: 053349XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پی پارت آرمه بازرس اصلی فعال 1398/09/18 تا کنون