آمار کلی

کد ملی: 079447XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارت آسایش کومش مدیرعامل خارج شده 1394/04/21 تا 1394/11/07