آمار کلی

کد ملی: 269127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه پزشکی آراد آبیک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/28 تا کنون
دانش یار بهار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/22 تا کنون