آمار کلی

کد ملی: 191017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک کاران گنبد رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/04 تا کنون