آمار کلی

کد ملی: 004266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فعال صنعت سپهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/21 تا 1395/11/11
رهپویان خورشید شادی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/21 تا کنون