آمار کلی

کد ملی: 325557XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 3

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسایش دارو درمان درسا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/21 تا کنون
ایگل نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/13 تا کنون
دارو سازی بهوزان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/04/23 تا 1394/03/31
رامین دارو نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/09/18 تا کنون
خدماتی مجتمع صنایع داروسازی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/04/29 تا 1392/04/09