آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دژ سازه گیتی بازرس اصلی خارج شده 1390/05/13 تا 1390/06/05