آمار کلی

کد ملی: 280034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران وکارکنان ناحیه راه آهن آذربایجان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1392/04/31 تا 1395/03/19