آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمین کشت خرم آباد مدیرعامل خارج شده 1386/09/23 تا 1388/12/06