آمار کلی

کد ملی: 489968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
منابع طبیعی و آبخیز داری توسعه روستایی ورکش طالقان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/22 تا کنون