آمار کلی

کد ملی: 296007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی مهر پروران میاندوآ عضو هیئت مدیره فعال 1392/07/20 تا کنون