آمار کلی

کد ملی: 072008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی و بیمه ای پرنیان شرق جام رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/25 تا 1397/07/15