آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غرب کارتن کرمانشاه بازرس علی البدل خارج شده 1382/03/29 تا 1386/12/09