آمار کلی

کد ملی: 334149XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهین تجارت قرن رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/25 تا کنون