آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارخانجات سیمان صوفیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1384/10/05 تا 1385/04/18