آمار کلی

کد ملی: 583974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فردای ما رئیس هیئت مدیره فعال 1390/04/08 تا کنون