آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2843 وانت بار تلفنی پیام بار کامیاران مدیرعامل فعال 1386/11/06 تا کنون