آمار کلی

کد ملی: 578992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گل تخته تیس نقش سنگده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/28 تا کنون