آمار کلی

کد ملی: 155050XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رصدتخم عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/07/30 تا 1398/12/04