آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلهای تهران نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1384/04/25 تا کنون