آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیتا بنا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/08/14 تا 1393/07/22