آمار کلی

کد ملی: 641945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شش هزار و هشتاد و شش آبخیزداری و خدمات منابع طبیعی ارمغان نگین زاگرس عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/22 تا کنون