آمار کلی

کد ملی: 214026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل باربری قایم تندر امل بازرس اصلی فعال 1398/08/25 تا کنون