آمار کلی

کد ملی: 128924XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور اندیشه آبرود مسیر بازرس اصلی منحل شده 1396/11/30 تا کنون