آمار کلی

کد ملی: 489801XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی قدس عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/12 تا 1394/05/31