آمار کلی

کد ملی: 345990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جولان نگار قشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/12/13 تا کنون