آمار کلی

کد ملی: 443126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع صنعتی و غذایی سالم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/23 تا کنون
تولید وتوزیع لبنیات تهران عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/18 تا 1396/04/26