آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار کارکنان سازمان برنامه و بودجه استان قزوین بازرس اصلی خارج شده 1381/12/25 تا 1385/02/17