آمار کلی

کد ملی: 443343XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و داوری پیام آوران عدل داد آفرین عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/20 تا کنون