آمار کلی

کد ملی: 007167XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روژین فام آفاق مدیرعامل فعال 1398/03/08 تا کنون