آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل کالا گلزار بارسیستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/01/24 تا 1390/03/20