آمار کلی

کد ملی: 004909XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن رزمندگان لشگر سید الشهدا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/08/06 تا 1395/06/23