آمار کلی

کد ملی: 003079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسانبر مهیار صنعت ویرا عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/05/29 تا 1391/04/21