آمار کلی

کد ملی: 523001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گرما آفرینان ایده آل بیرجند مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/21 تا کنون