آمار کلی

کد ملی: 005722XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابنیه گستر طرح ونقشه نو عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/27 تا کنون
مو ج عمران وحدت عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/21 تا 1394/01/30